کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- آژانس دانشگاه آژانس دانشگاه معاونت اداری و مالی - 3450 31533450 - - - - - پردیس 1- جنب دانشکده مهندسی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فریده آفرین عضو هیات علمی دانشکده هنر گروه پژوهش هنر 5396 31535396 - - - - - پردیس هنر-جنب پارک سوکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدحسین احسانی مدیر پژوهش معاونت پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری 5823 31535823 - 31539540 - - - پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمید استاجی هیات علمی دانشکده دامپزشکی - مدیر گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3614 31533614 - - hstaji@semnan.ac.ir گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- امور عمومی امور عمومی دانشکده مهندسی عمران - 5171 31535171 - - - - - پردیس1-دانشکده مهندسی عمران
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسماعیل شجاعی انتشارات - معاونت پژوهشی و فناوری انتشارات 3270 31533270 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بانک تجارت بانک تجارت شعبه دانشگاه سمنان - واحدهای عمومی دانشگاه بانک 33654096 33654097 33654096 - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان برهانی هیئت علمی گروه نانو مواد-پردیس علوم و فناوریهای نوین دانشکده مهندسي مواد و متالوژی فناوری های نوین -5410-3411 -31535410-31533411 - - ehsan.borhani@semnan.ac.ir نانو مواد - پردیس یک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احمدرضا برهانی مدیر تدارکات واحدهای عمومی دانشگاه امور عمومی 3390 31533390 - - - - - پردیس1 - معاونت پژوهشی و فناوری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
زهره بهرامی مدیر گروه نانو شیمی پردیس علوم و فناوریهای نوین پردیس علوم و فناوریهای نوین 5406 31535406 - - - - - میدان سعدی -بلوار مولوی سوم -پردیس علوم و فناوری های نوین
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجتبی بیگلری عضو هیات علمی - مدیر گروه آموزشی حرارت و سیالات و تبدیل انرزی دانشکده مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی 3337 31533337 - - mbiglari@semnan.ac.ir مکانیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی پروینی رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت پارک علم و فناوری دانشگاه - 3161 33383161 - - - - - پردیس 1- مرکز کارآفرینی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حامد تبریزیان آمفی تئاتر دانشکده هنر دانشکده هنر 5394 31535394 - - - - - پردیس هنر -جنب پارک سوکان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
لیلا ترک زاده مدیر گروه ریاضی دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر گروه ریاضی 5710 31535710 - - - ریاضی - پردیس 1 - دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ایرج جعفری گاوزن عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی 3341 31533341 - - i_jafari@semnan.ac.ir مکاترونیک - پردیس 1 - دانشکده مهندسی مکانیک
[2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .