کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

 
 
 اطلاعات ضروری سمنان
 
  اطلاعات تلفنی راه دور سمنان:  3333 3333 - 023
ردیف عنوان شماره تلفن
1 آتش نشاني 33222223
2 آتش نشاني شهرك صنعتي 34452114
3 اداره آگاهي 34441050
4 پاسگاه پليس 33323040
5 راهنمايي و رانندگي 33322026
6 اداره اماكن 34443123
7 اداره كل تعزيرات حكومتي 33342483 33334290
8 مهمانسراي جهان گردي 34441433
9 ستاد خبري حفاظت اطلاعات 113
10 خرابي تلفن 34440000
11 داروخانه شبانه روزي خسرواني 33327579
12 اتفاقات آب 33328000
13 اتفاقات برق 33322000
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .