کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.


 دانشکده ها
دانشکده علوم انسانی
دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشکده شیمی
دانشکده فیزیک
دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
پردیس علوم
دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر
دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز
دانشکده مهندسی عمران
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده مهندسي مواد و متالوژی
دانشکده صنایع
پردیس علوم و فناوریهای نوین
مهندسی نفت
مهندسی انرژیهای نوین
دانشکده مهندسی هوافضا
دانشکده کویر شناسی
دانشکده گردشگری
دانشکده هنر
دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي
دانشکده دامپزشكي
آموزشکده دامپزشكي شهمیرزاد
دانشکده منابع طبیعی
پردیس علوم پایه
دانشکده معماری و شهرسازی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .