کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > حوزه ریاست > تكريم ارباب رجوع
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود مداح مسئول طرح تکریم ارباب رجوع ریاست دانشگاه طرح تکریم ارباب رجوع 3844 31533844 33654127 33654127 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .