کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حسن امامی کارشناس برنامه و بودجه ریاست دانشگاه مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری 5874 31535874 33654126 - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ملیحه جوانمرد کارشناس مسئول آمار ریاست دانشگاه مدیریت برنامه و بودجه 5847 31535847 - - amar @ semnan.ac.ir - - پردیس شماره 1 - سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مرضیه رضوانی انجام امور آموزش کارکنان ریاست دانشگاه برنامه بودجه و تحول اداری 5846 31535846 - - m.rezvani@staff.semnan.ac.ir - - پردیس 1 - ستاد مرکزی دانشگاه سمنان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید محمدجواد شریعت پناهی انجام امور مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری ریاست دانشگاه مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری 5819 31535819 - - - - - پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
داود مداح مدیر برنامه و بودجه و تحول اداری ریاست دانشگاه مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری 5844 31535844 33654127 33654127 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .