کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > روابط عمومی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی شمس الدین کارشناس روابط عمومی ریاست دانشگاه روابط عمومی 5875 31535875 33654128 31539511 p_relations@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس


علی ضیغمی مسئول روابط عمومی ریاست دانشگاه روابط عمومی 5885 31535885 33654308 31539511 zeighami@semnan.ac.ir - - حوزه ریاست - سازمان مرکزی دانشگاه
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیه عبدالهی کارشناس خبر روابط عمومی ریاست دانشگاه روابط عمومی 5873 31535873 - 31539511 - - - پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سجاد غریبی کارشناس روابط عمومی ریاست دانشگاه روابط عمومی 5869 31535869 33654128 31539511 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .