کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > دفترریاست
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا جمشیدی آبدارخانه ریاست دانشگاه آبدارخانه ریاست 5851 31535851 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
معصومه صابریان انجام امور دفتری حوزه ریاست ریاست دانشگاه حوزه ریاست 5880 31535880 - - - - - پردیس 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید طاهریان مسئول دفتر ریاست دانشگاه دفتر ریاست 5884 31535884 33328860 33321005 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مصطفی فضلی مشاور اجرائی رئیس دانشگاه و رئیس حوزه ریاست -نائب رئیس شورای دانشگاه ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه 5818 31535818 33654129 - - - - پردیس 1-سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس


 
مسعود نصیری زرندی ریاست دانشگاه سمنان ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه سمنان 5884 31535884 33328860 33321005 president@semnan.ac.ir - - پردیس 1- ستاد مرکزی
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .