کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > حوزه ریاست > دفترریاست
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس


 
مسعود نصیری زرندی ریاست دانشگاه سمنان ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه سمنان 3884 31533884 33328860 33321005 president@semnan.ac.ir - - پردیس 1- ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مجید طاهریان مسئول دفتر ریاست دانشگاه دفتر ریاست 3884 31533884 33328860 33321005 - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی حقیقی اصل رئیس دفتر ریاست ریاست دانشگاه دفتر ریاست 3885 31533885 33654129 33654129 ahaghighi@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا جمشیدی آبدارخانه ریاست دانشگاه آبدارخانه ریاست 3851 31533851 - - - - - پردیس 1 - ستاد مرکزی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .