کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > گروه نظارت و ارزيابي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محسن فرهادی نژاد سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه سمنان ریاست دانشگاه گروه نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان 3872 31533872 - - - - - پردیس شماره 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی خدیر کارشناس نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ،تحقیقات و فناوری ریاست دانشگاه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 3870 31533870 33654309 31533516 khadir@staff.semnan.ac.ir - - پردیس شماره 1 سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عماد چنگیزی دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان ریاست دانشگاه گروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان 3872 31533872 - - - - - پردیس 1-سازمان مرکزی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .