کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > حوزه ریاست > گروه نظارت و ارزيابي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عماد چنگیزی مدیر نظارت و ارزیابی ریاست دانشگاه نظارت و ارزیابی 3872 31533872 - - - - - پردیس شماره 1- سازمان مرکزی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهدی خدیر کارشناس نظارت و ارزیابی ریاست دانشگاه نظارت و ارزیابی 3870 31533870 33654309 31533516 khadir@staff.semnan.ac.ir - - پردیس شماره 1 سازمان مرکزی
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .