کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > گروه نظارت و ارزيابي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسماعیل شاهب گروه نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ریاست دانشگاه گروه نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 5585 31535585 - - - - - پردیس 1- دانشکده گردشگری
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .