کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > حوزه ریاست > گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مجيد احمدي کارشناس مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ریاست دانشگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 3007 31533007 - - - - - پردیس 1 - پردیس شهداء
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عبدالله حسن زاده میر علی مسول امور دانشجويان شاهد وايثارگر ریاست دانشگاه امور دانشجويان شاهد وايثارگر 3007 31533007 - 31533007 - - - پردیس 1 - پردیس شهداء
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .