کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده دامپزشكي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمدرضا سلیمی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي دانشکده دامپزشکی- گروه پاتوبیولوژی 3623 31533623 - - msalimi@semnan.ac.ir گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عمادی سید حسام الدین مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي مدیر گروه علوم درمانگاهی 3607 31533607 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عرفان شمس الدین امور عمومی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي امور عمومی 3630 31533630 - - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهری شمسیان کارشناس گروه آموزشی دانشکده دامپزشكي دبیرخانه و انجام امور گروههای آموزشی 3647 31533647 - - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ابراهیم شهروزیان هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3616 31533616 - - - گروه علوم پایه - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

مرتضی صابری کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشكي مسئول آزمایشگاه 3646 31533646 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسام الدین عمادی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3611 31533611 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
خسرو قزوینیان هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3625 31533625 - - khghazvinian@semnan.ac.ir گروه پرورش و اصلاح نژاد - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سمیرا لاهوتیان کارشناس آموزش دانشکده دامپزشكي آموزش 3610 31533610 33654214 - - - - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
حمیدرضا محمدی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3612 31533612 - - hr.mohammadi@semnan.ac.ir گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سارا مهدیزاده مدیر پژوهش دانشکده دامپزشکی مدیر پژوهش دانشکده دامپزشكي مدیر پژوهش 3602 31533602 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
خاطره کفشدوزان مدیر گروه پاتوبیولوژی مدیر گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشكي گروه پاتوبیولوژی 3608 31533608 - - kafshdouzan@semnan.ac.ir گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی مهدوی مدیر گروه علوم دامی و صنایع غذایی - دانشکده دامپزشكي گروه علوم دامی 3626 31533626 - - mahdavi@semnan.ac.ir مدیر گروه علوم دامی و صنایع غذایی - پردیس 1- دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسام الدین عمادی مدیر گروه علوم درمانگاهی مدیرگروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشكي دانشکده دامپزشکی 3607 31533607 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قاسم جعفری ورکی مسئول دفتر ریاست دانشکده دامپزشکی مسئول دفتر ریاست دانشکده دامپزشكي دفتر ریاست دانشکده دامپزشکی 3636 31533636 - - - - - -
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .