کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده دامپزشكي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید جواد احمدپناهی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3613 31533613 - - - گروه علوم پایه - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
خسرو قزوینیان هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3625 31533625 - - khghazvinian@semnan.ac.ir گروه پرورش و اصلاح نژاد - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اشکان جبلی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3611 31533611 - - - گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
علی مهدوی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3626 31533626 - - mahdavi@semnan.ac.ir مدیر گروه علوم دامی و صنایع غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسام الدین عمادی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3611 31533611 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عمادی سید حسام الدین مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي مدیر گروه علوم درمانگاهی 3607 31533607 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهنوش پارسایی مهر هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3621 31533621 - - mparsaei@profs.semnan.ac.ir گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضا نارنجی ثانی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3617 31533617 - - - گروه علوم درمانگاهی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
آزاده سلیمی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3622 31533622 - - a.salimi@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

اشکان جبلی مدیر گروه بهداشت دانشکده دامپزشكي دانشکده دامپزشکی 3605 31533605 - - - گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سارا مهدیزاده مدیر پژوهش دانشکده دامپزشکی مدیر پژوهش دانشکده دامپزشكي مدیر پژوهش 3602 31533602 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید حسام الدین عمادی مدیر گروه علوم درمانگاهی مدیرگروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشكي دانشکده دامپزشکی 3607 31533607 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
کیوان کرامتی هیات علمی دانشکده دامپزشكي گروه علوم پایه 3614 31533614 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قاسم جعفری ورکی مسئول دفتر ریاست دانشکده دامپزشکی مسئول دفتر ریاست دانشکده دامپزشكي دفتر ریاست دانشکده دامپزشکی 3636 31533636 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قاسم جعفری ورکی سالن جلسات دانشکده دامپزشکی - ریاست دانشگاه سالن جلسات دانشکده دامپزشکی 3629 31533629 - - - - - -
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .