کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 5050 و یا شماره مستقیم 31530000 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > دانشکده ها > دانشکده دامپزشكي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احسان پورافشار کارشناس آزمایشگاه جانورشناسی دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه جانور شناسی 3644 31533644 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اشکان جبلی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3611 31533611 - - - گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

اشکان جبلی مدیر گروه بهداشت دانشکده دامپزشكي دانشکده دامپزشکی 3605 31533605 - - - گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اشکان جبلی جوان مدیر گروه بهداشت دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي مدیر گروه بهداشت 3605 31533605 - - - گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قاسم جعفری ورکی دفتر مجله دامپزشکی دانشکده دامپزشكي دفتر مجله 3603 31533603 33664892-3 33664894 - آموزشکده دامپزشکی - شهمیرزاد - آموزشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

قاسم جعفری ورکی امورات پژوهشی دانشکده دامپزشكي - 3636 33654215 - 33654215 - دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضا جمشیدی مدیر گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي مدیر گروه علوم پایه 3606 31533606 - - - مدیر گروه علوم پایه - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
رضا جمشیدی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3613 31533613 - - - گروه علوم پایه - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عباس جواهری وایقان هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3623 31533623 - - Ajavaheri@semnan.ac.ir گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
عماد چنگیزی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3624 31533624 - - - گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
بهناز رئیسیان کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه میکروب شناسی 3632 31533632 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
سید رسول رستمی لیما کارشناس آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده دامپزشكي آزمایشگاه بیوشیمی 3635 31533635 - - - - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم رسولی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3618 31533618 - - - گروه پاتوبیولوژی - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
قاسم جعفری ورکی سالن جلسات دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشكي سالن جلسات دانشکده دامپزشکی 3629 31533629 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
آزاده سلیمی هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشكي هیات علمی 3622 31533622 - - a.salimi@semnan.ac.ir - - پردیس 1 - دانشکده دامپزشکی
 << صفحه قبلي   [1 2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .