کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

 نام خانوادگی
 نام
 نام واحد سازماني
 پست سازمانی
 نام زیر واحد
 تلفن داخلي
 تلفن مستقيم اول
 تلفن مستقیم دوم
 دورنگار
 پست الکترونیکی
 گروه آموزشی
 توضیحات
 آدرس
نوع جستجو و     یا
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .